ἑξαετής

in ε

COMPOUND: ἑξαετής, –ές
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘of six years’
ETYMOLOGY: ἐξα for ἕξ (indecl.) ‘six’  + noun root ετ- (ἔτος)year’ + adj. suf. –ής, –ές
OCCURRENCE: Od. III, 115
CASE: n. sg. (adv)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: linking element -α-?