ἑπταετής

in ε

COMPOUND: ἑπταετής, –ές
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘seven years old’
ETYMOLOGY: ἑπτά ‘seven’ + noun root ετ- (ἔτος) ‘year’ + adj. suf. -ης, -ες 
OCCURRENCE: Od. III, 305; VII, 259; XIV, 285
CASE/GENDER/NUMBER: n. sg. acc. (adv.)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: