ἑπταπόδης

in ε

COMPOUND: ἑπταπόδης, –ου, 
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘seven feet long’ 
ETYMOLOGY: ἑπτά ‘seven’ + noun root πόδ- (πούς, -ποδός) ‘foot’ + adj. suf. -ης, –ου,
OCCURRENCE: Il. XV, 729
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: