ἑτερήμερος

in ε

COMPOUND: ἑτερήμερος, -ον 
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]   
MEANING: ‘on alternate days, day and day about’
ETYMOLOGY: adj. root ἕτερ- (ἕτερος) ‘one or the other of two’ + noun root ήμερ- (ἡμέρα) ‘day’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XI, 303. 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.   
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: