ἑτεραλκής

in ε

COMPOUND: ἑτεραλκής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘giving strength to the other side’
ETYMOLOGY: adj. root ἑτερ- (ἕτερος, -α, -ον) ‘other’ + noun root/stem αλκ(ή)- (ἀλκή, -ῆς) ‘strength’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. VII, 26; VIII, 171; XV, 738; XVI, 362; XVII, 627; Od. XXII, 236
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., acc. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: