ἑωσφόρος

in ε

COMPOUND: ἑωσφόρος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘bringer of dawn, morning star’
ETYMOLOGY: ἕως (Att. form of the Ion. ἠώς, ἠοῦς) ‘dawn’ + verb root φορ- (φέρω) ‘take’ + noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Il. XXIII, 226
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: