ἔκπαγλος

in ε

COMPOUND: ἔκπαγλος, ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘terrible, violent’
ETYMOLOGY: ἐκ ‘from’ + πλαγ < verbal root  πλαγ-  πληγ-  (ἐκπλήσσ-ω) ‘strike’ + Adj. Suf. -λος, with dissimilatory loss of the first λ.
OCCURRENCE: Il. I, 146, 268; II, 223, 357; III, 415; V, 423; IX, 238; XIII, 413, 445; XIV, 453, 478; XV, 198; XVIII, 170; XX, 389; XXI, 452, 589; XXII, 256; Od. V, 340; VIII, 77; X, 448; XI, 437, 560; XIV, 522; XV, 355; XVII, 216
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m./n. sing., voc. m. sing. (superlat.), also used as adv. (-ως), dat. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: non compositional semantics, direct nominalization from ἐκπλήσσω?