ἔμπλειος

in ε

COMPOUND: ἔμπλειος, -ον (ep. form. ἐνίπλειος, -η, -ον)
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘quite full of’
ETYMOLOGY: ἐν ‘in’ + πλεῖος, -η, -ον ‘full’
OCCURRENCE: Od. XIV, 113; XVII, 300; XVIII, 119;  XIX, 580; XX, 26; XXI, 78; XXII, 3
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg., acc. n. sg. (ἐνίπλειος), acc. m. sg., nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: att. ἔμπλεως, ion. ἔμπλεος