ἠεροειδής

in η

COMPOUND: ἠεροειδής, –ές
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘misty, cloudy, dark’
ETYMOLOGY: noun stem ἠερο- (ήρ/ ἀήρ, ἀέρ-ος) ‘mist, haze’ + noun root ειδ- (εἶδος, –εος) form, shape’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. V, 770; XXIII, 744; Od. II, 263; III, 105, 294; IV, 482; V, 164, 281; VIII, 568; XII, 80, 233, 285; XIII, 103, 150, 176, 347, 366
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg., dat. m. sg., acc. m. sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrihi
NOTES: