ἠεροφοῖτις

in η

COMPOUND: ἠεροφοῖτις, -ιδος
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘walking in darkness, coming unseen’
ETYMOLOGY: noun root/stem ἠερ(ο)– (ἠήρ/ ἀήρ, ἀέρ-ος) ‘mist, haze’ + verbal root φοῖτ- (φοιτάω) ‘go to and from, backwards and forwards’ + adj. suf. -ις
OCCURRENCE: Il. IX, 571; XIX, 87
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: –ο- is a linking element