ἠλιτόμηνος

in η

COMPOUND: ἠλιτόμηνος, –ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘missing the right month, i.e. untimely born’
ETYMOLOGY: verbal root ἠλιτο- (ἠλιτο-, ἤλιτον, ἀλιταίνω; =δυσ-) ‘sin or offend against’ + noun root μην- (μήν, μηνός) ‘month’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIX, 118
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: -ο- is a linking element