ἡδύποτος

in η

COMPOUND: ἡδύποτος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+A+Suf]
MEANING: ‘sweet to drink’
ETYMOLOGY: adj. stem ἡδυ- (ἡδύς, -εῖα, -ύ) ‘sweet’ + adj. stem ποτ- (ποτός, –ή, –όν)  ‘drunk, for drinking’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. II, 340; III, 391; XV, 507
CASE: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – karmadhāraya
NOTES: