ἡμιπέλεκκον

in η

COMPOUND: ἡμιπέλεκκον, -ου
CATEGORIZATION: N [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘half-axe’ i.e. ‘one-edged axe’
ETYMOLOGY: ἡμι- insep. prefix, used in compos., ‘half’ (cf. Skt. sāmi-, Lat. sēmi-) + noun root πελεκ(κ)- (πέλεκῠς) ‘axe’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXIII, 851, 858, 883
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: substantivization of an adj. *ἡμιπέλεκκος, -ον ‘consisting of half an axe’.