ἡνίοχος

in η

COMPOUND: ἡνίοχος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘one who holds the reins, driver, chariotee’
ETYMOLOGY: noun root ἡνί- (ἡνία, -ίων) ‘reins’ + οχ- (ἔχω) ‘hold’ + nom. suf. -ος
OCCURRENCE: Il. V, 231, 505, 580; VIII, 89, 119, 124, 126, 316; XI, 47, 161, 273, 280, 399; XII, 84, 111; XIII, 386, 394, 537; XIV, 431; XVII, 427, 439, 487, 610; XVIII, 225; XXIII, 132, 280, 318 (2x), 460, 465, 502
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., nom. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: poet. ἡνιοχεύς, –έως