Ἰδομενεύς

in ι

COMPOUND: Ἰδομενεύς, -ῆος
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Idomeneus’ 
ETYMOLOGY: noun root Ἰδ-ο- (Ἴδη) ‘Ida (the wooded hill)’ + noun stem μέν-ες (μένος) ‘might, force’ + noun suf. -εύς
OCCURRENCE: Il. I, 145; II, 405, 645, 650; V, 43, 45, 48; VI, 436; VII, 165 (2 occ.); VIII, 78, 263; X, 53, 58, 112, XI, 501, 510; XII, 117; XIII, 210, 219, 221, 232, 240, 248, 255, 259, 274, 297, 304, 311, 330, 362, 370, 384, 387, 402, 405, 424, 434, 438, 445, 467, 469, 470, 476, 500, 502, 506, 509; XV, 301; XVI, 345; XVII, 258 (2 occ.), 605, 608, 621, 624; XIX, 311; XXIII, 113, 124, 450, 474, 493, 860, 888; Od. XIII, 259; XIV, 237, 382; XIX, 181, 190
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate – bahuvrῑhi / subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: perh. -o- linking element