ἰοδνεφής

in ι

COMPOUND: ἰοδνεφής, -ές
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘dark as the flower ἴον, purple-dark’
ETYMOLOGY: noun stem ἰο- (ἴον) ‘violet’ + noun root δνεφ- (δνόφος) ‘obscurity’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Od. IV, 135; IX, 426
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: