ἱππηλάσιος

in ι

COMPOUND: ἱππηλάσιος, -η, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘fit for riding or driving’
ETYMOLOGY: noun root ἱππ- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root ἡλα- (ἐλαύνω) ‘drive, set in motion’ + adj. suf. –σιος, (-α), -ον
OCCURRENCE: Il. VII, 340, 439
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: lengthening -ε->-η- in compounding. See also ἱππηλάτα and ἱππήλατος