ἱππηλάτα

in ι

COMPOUND: ἱππηλάτα, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘driver of horses, one who fights from a chariot’
ETYMOLOGY: noun root ἱππ- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root ἡλα- (ἐλαύνω) ‘drive, set in motion’ + m. noun suf. -της
OCCURRENCE: Il. IV, 387; VII, 125; IX, 432, 438, 581; XI, 772; XVI, 196; XVIII, 331; XIX, 311; Od. III, 436, 444
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: lengthening -ε->-η- in compounding. See also ἱππηλάσιος and ἱππήλατος