Ἱππημολγοί

in ι

COMPOUND: Ἱππημολγοί, -ῶν
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Hippemolgi’ (a tribe), ‘the Mare-milkers’
ETYMOLOGY: noun root ἱππ- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root ἀμελγ- (ἀμέλγω) ‘milk’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. XIII, 5
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: lengthening -α->-η- in compounding