ἱππιοχάρμης

in ι

COMPOUND: ἱππιοχάρμης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘one who fights from a chariot’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππ(ι)ο- (ἵππος) ‘horse’ + noun root χάρμ- (χάρμη) ‘joy of battle’ + m. noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. XXIV, 257; Od. XI, 259
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ιο- metrical lengthening