ἱππιοχαίτης

in ι

COMPOUND: ἱππιοχαίτης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘shaggy with horsehair’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππ(ι)ο- (ἵππος) ‘horse’ + noun root χαίτ- (χαίτη) ‘a lock of hair’ + m. noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. VI 469
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ιο- metrical lengthening