Ἱπποδάμεια

in ι

COMPOUND: Ἱπποδάμεια, -ας
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Hippodamia’ (anthrop.), ‘tamer of horses’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root δαμ- (δαμάω) ‘subdue, conquer’ + f. noun suf. -εια
OCCURRENCE: Il. II, 742; XIII, 429; Od. XVIII, 182
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., acc. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: see also Ἱππόδαμος