ἱπποδάσεια

in ι

COMPOUND: (ἱππόδασυς), ἱπποδάσεια, (ἱππόδασυ)
CATEGORIZATION: Α [N+A]
MEANING: ‘bushy with horsehair’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + δασύς ‘hairy, shaggy’
OCCURRENCE: Il. III, 369; IV, 459; VI, 9; XIII, 614, 714; XV, 535; XVII, 295; Od. XXII, 111, 145
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg., acc. f. pl., nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of κόρυς and κυνέη; the adjective only occurs in the feminine gender