ἱπποκέλευθος

in ι

COMPOUND: ἱπποκέλευθος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘travelling by means of horses: driver of horses’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + κέλευθος ‘road, path’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVI, 126, 584, 839
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: epith. of Patroclus