ἱπποκορυστής

in ι

COMPOUND: ἱπποκορυστής, –οῦ
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘marshaller, arranger of chariots’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + κορυστής ‘helmed man, armed warrior’
OCCURRENCE: Il. II, 1; X, 431; XVI, 287; XXI, 205; XXIV, 677
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.; acc. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: