Ἱπποκόων

in ι

COMPOUND: Ἱπποκόων, -όωντος
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Hippocoön’ (anthrop.)
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root κο- (κοέω) ‘mark, perceive, hear’ + m. noun suf. -ων
OCCURRENCE: Il. X, 518
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: