ἱππόδρομος

in ι

COMPOUND: ἱππόδρομος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘chariot-road’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + δρόμος ‘race, race-track’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 330
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: