Ἱππόνοος

in ι

COMPOUND: Ἱππόνοος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V/N+Suf]
MEANING: ‘Hipponous’ (anthrop.),
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root νο- (νοέω) ‘perceive by the mind, think’ / noun root νο- (νόος) ‘mind’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. XI, 303
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (tatpuruṣa), verbal governing (if < νοέω) or possessive bahuvrῑhi (if < νόος)
NOTES: