ἵππουρις

in ι

COMPOUND: ἵππουρις, -ιδος
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘horse-tailed, decked with a horse-tail’
ETYMOLOGY: noun root/stem ἱππ(ο)- (ἵππος) ‘horse’ + noun root οὐρ- (οὐρά) ‘tail’ + f. noun suf. -ις
OCCURRENCE: Il. III, 337; VI, 495; XI, 42; XV, 481; XVI, 138; XIX, 382; Od. XXII, 124
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg., nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: