ὀδυνήφατος

in ο

COMPOUND: ὀδυνήφατος , ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘killing i. e. stilling, pain’
ETIMOLOGY: ὀδυνη ‘pain of body’ + verbal root φατ- (> θείνω) ‘slain, kill’ + Adj. Suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Il. V, 401, 900; XI, 847;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: