ὀλοόφρων

in ο

COMPOUND: ὀλοόφρων, -ονος
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘meaning mischief, baleful’
ETYMOLOGY: ὀλοό-ς, –ή, –όν (ὄλλυμι) ‘destructive, deadly‘ + *φρον (φρήν, φρενός) ‘midriff, heart, mind’ + adj. suf. -ων, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 723; XV, 630; XVII, 21; Od. I, 52; X, 137; XI, 322;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: