ὀνειροπόλος

in ο

COMPOUND: ὀνειροπόλος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf.]
MEANING: ‘interpreter of dreams’
ETIMOLOGY: ὀνειρο- (ὄνειρο-ς/-ν, -ου) ‘dream’ + verbal root πόλ- (*kwel-, πέλομαι,  *kwol , θεοπόλος, βουκόλος) ‘moving around > being into, working with, in’+ noun suf. –ος, – ου
OCCURRENCE: Il. I, 63; V, 149
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate  (Argument-V) –  tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: the second member is not a free word in Greek