ὀρεσίτροφος

in ο

COMPOUND: ὀρεσίτροφος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘mountain-bred, mountain-fed’
ETYMOLOGY: ὀρεσί- (ὄρος) ‘mountain, hill’ + verbal root τροφ- (τρέφω) ‘to feed, to breed’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XII, 299; XVII, 61; Od. IX, 292
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: case form (dative) as first member