ὀρθόκραιρος

in ο

COMPOUND: ὀρθόκραιρος, –α, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:with straight or upright horns’
ETYMOLOGY: adj. stem ὀρθό- (ὀρθός, -ή, -όν) ‘straight’ + noun root κραιρ- (κραῖρα) ‘top, head, extremity’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VIII, 231; XVIII, 3, 373; XIX, 344; Od. XII, 348
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl., gen. f.(target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of horned cattle