ὀψίγονος

in ο

COMPOUND: ὀψίγονος, -ον  
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘late-born, after-born’
ETIMOLOGY: ὀψ- (ὀψέ) ‘after a long time, late’ + ι + verbal root γον- (γεν- γν-, γίγνομαι) ‘come into being; become’ + adj. suf. -ος –ον
OCCURRENCE: OCCURRENCE: Il. III, 353; VII, 87; XVI, 31; Od. I, 302; III, 200
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: linking element -ι-