ὁμογάστριος

in ο

COMPOUND: ὁμογάστριος, -ον
CATEGORIZATION: Α [A+N+Suf]
MEANING: ‘rom the same womb, born of the same mother’
ETYMOLOGY: ὁμός, -ή, -όν ‘one and the same’ + γαστήρ ‘the paunch, belly’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. XXI, 95, XXIV, 47
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: