ὁμοφροσύνη

in ο

COMPOUND: ὁμοφροσύνη, -ης 
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘unity of mind and feeling’
ETIMOLOGY: ὁμο- (ὁμός) ‘one and the same’ + -φρο (φρήν) ‘heart, mind’ + noun suf. -σuνη
OCCURRENCE: Od. VI, 181; XV, 198
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg., dat. f. pl.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: attributive – karmadhāraya
NOTES: