ὁμώνυμος

in ο

COMPOUND: ὁμώνυμος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘having the same name’
ETYMOLOGY: adj. root ὁμ- (ὁμός, -ή,-όν) ‘one and the same, common, joint’ + noun stem ονυμ- (ὄνυμα/ὄνομα, -ματος) ‘name’ + adj. suf. -ος –ον
OCCURRENCE: Il. XVII, 720
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. pl
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: