ὁππότερος

in ο

COMPOUND: ὁππότερος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A (Pro+Pro+Suf)
MEANING: ‘which of two’
ETIMOLOGY: ὅς, ἥ, ὅ ‘which’ + pronominal stem πο- (ion. κο-) (cf. ποθέν) < *qʷo + comp. suff. -τερος < *-teros 
OCCURRENCE: Il. III, 71, 92, 101, 299, 309, 317, 321; Od. XII, 57
CASE: nom. m. sg., dat. m. sg., nom. m. pl., dat. f. sg.,
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: