ὄπατρος

in ο

COMPOUND: ὄπατρος, -ον
CATEGORIZATION: A (ὀ- copulativum+N+Suf)
MEANING: ‘by the same father’ 
ETIMOLOGY: ὀ- copulativum (= ἀ- copulativum; cf. ἅμα) ‘together, at once, at the same time’ + πᾰτήρ ‘father’ (cf. Chantraine)  
OCCURRENCE: Il. XI, 257; XII, 371;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadharaya
NOTES: = ὁμοπάτριος, α, ον/ος, ον (cf. Liddell-Scott)