ὑδατοτρεφής

in υ

COMPOUND: ὑδατοτρεφής, -ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘bred in water, growing by the water’
ETYMOLOGY: noun stem ὑδατο- (ὕδωρ, ὕδατος) ‘water’ + verbal root τρεφ- (τρέφω) ‘bring up, cherish’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XVII, 208
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpurusa (V-governing)
NOTES: case form (prob. genitive) as first member