ὑλακόμωρος

in υ

COMPOUND: ὑλακόμωρος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+A]
MEANING: ‘always barking, howling’
ETYMOLOGY: noun root ὑλᾰκ- (ὑλᾰκή) ‘barking, howling’ + μωρός, (-ά), -όν (Att. μῶρος) ‘dull, sluggish’ 
OCCURRENCE: Od. XIV, 29; XVI, 4
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: accent shift; linking element -o-