ὑπασπίδιος

in υ

COMPOUND: ὑπασπίδιος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘corvered with a shield’ 
ETYMOLOGY: ὑπ- (ὑπό) ‘under + noun root  ἀσπιδ-  (ἀσπίς, -ίδος) ‘shield’ +  adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. XIII, 158, 807; XVI, 609
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl. (Adv)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: