Ὑπερήνωρ

in υ

COMPOUND: Ὑπερήνωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘Hyperenor’
ETYMOLOGY: ὑπέρ ‘over’ + noun root ηνορ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + m. noun suf. -ωρ
OCCURRENCE: Il. XIV, 516; XVII, 24
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: vowel lengthening -α- > -η- in compounding