ὑπερηνορέων

in υ

COMPOUND: ὑπερηνορέων, -οντος
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘exceedingly manly’
ETYMOLOGY: ὑπέρ ‘over’ + ηνορ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + adj. suf. –έων
OCCURRENCE: Il. IV, 176; XIII, 258; Od. II, 266, 324, 331; IV, 766; VI, 5; XVII, 482, 581; XX, 375; XXI, 361; 401; XXIII, 31
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., gen. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: vowel lengthening -α- > -η- in compounding