ὑπερθύριον

in υ

COMPOUND: ὑπερθύριον, -ου
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘lintel of a door’; ‘gate’
ETYMOLOGY: ὑπέρ ‘over’ + noun root θύρ- (θύρα) ‘door, gate’ + n. noun suf. -ιον
OCCURRENCE: Od. VII, 90
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg.
HEADEDNESS: endocentric (
right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: