ὑπερφίαλος

in υ

COMPOUND: ὑπερφίαλος, –ον 
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘overbearing, overweening, arrogant’
ETYMOLOGY: ὑπέρ ‘over’ + verbal root φι- < φυ- (for dissimilation) (cf. ὑπερφυής, ές?) (φύω) ‘grow; become’ + adj. suf. -αλος, –ον
OCCURRENCE: Il. III, 106; V, 881; XIII, 621; XV, 94; XVIII, 300 (Adv); XXI, 459; XXIII, 611; Od. I, 134; II, 310; III, 315; IV, 503, 774, 790; IX, 106; XI, 116; XIII, 373; XIV, 27; XV, 12, 315, 376; XVI, 271; XVIII, 71 (Adv), 167; XX, 12, 291; XXIII, 356.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., acc. n. sg., nom. m. pl., gen. m. pl., dat. m. pl., acc. m. pl., voc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: