ὑπονήιος

in υ

COMPOUND: ὑπονήϊος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘under the promontory Νήϊον, lying at its base’
ETYMOLOGY: ὑπό ‘under’ + noun root/stem νήϊ(ο)- (Νήϊον) ‘Neion’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. III, 81
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: