ὑπότροπος

in υ

COMPOUND: ὑπότροπος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘turning back, returning’
ETYMOLOGY: ὑπό ‘under’, ‘from under’ + verbal root τροπ- (τρέπω) ‘turn’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VI, 367, 501; Od. XX, 332; XXI, 211; XXII, 35; 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: