ὑπόψιος

in υ

COMPOUND: ὑπόψιος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘viewed from beneath; viewed with suspicious looks
ETYMOLOGY: ὑπό ‘under’ + verbal root ὀπ- ‘see’ (ὄπωπα, ὄψομαι) + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. III, 42
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: